Polityka prywatności w mediach społecznościowych

Polityka prywatności w mediach społecznościowych Wydawnictwa Cztery Głowy Kuchta, Perczyński Spółka Jawna (zwanego dalej „Wydawnictwem”), będącego właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fiszki.pl, dotyczy zasad ochrony danych osobowych użytkowników stron Wydawnictwa prowadzonych w portalach społecznościowych:

Jeżeli nie wskazano inaczej, niniejsza polityka dotyczy również ochrony danych osobowych uczestników konkursów prowadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych Wydawnictwa.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Wydawnictwo Cztery Głowy Kuchta, Perczyński Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku (80-255) przy ul. Topolowej 2/2.

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i z realizacją Twoich praw możesz się z nami skontaktować:

 • listownie pod adresem: Wydawnictwo Cztery Głowy Kuchta, Perczyński Spółka Jawna, ul. Topolowa 2/2, 80-255 Gdańsk, z dopiskiem „Dane osobowe”,
 • telefonicznie pod numerem 48 58 341 60 48
 • pocztą elektroniczną pod adresami: biuro@fiszki.pl (Biuro Obsługi Klienta) lub: iod@fiszki.pl (Inspektor Ochrony Danych).

Administratorem Twoich danych osobowych jest także operator portalu społecznościowego, w przypadku gdy jesteś użytkownikiem takiego portalu. Informacje o tym, jak poszczególni operatorzy przetwarzają Twoje dane osobowe, znajdziesz w ich politykach prywatności:

Poszczególni operatorzy portali społecznościowych mogą wykorzystywać Twoje dane na profilu lub dane o zachowaniu w sieci do analizy Twoich preferencji, kontaktów osobistych, zainteresowań itd. Nie mamy wpływu na przetwarzanie lub przekazywanie Twoich danych przez operatorów portali społecznościowych.

W zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych w ramach portali dostarczanych przez Meta Ireland Ltd. (tj. Facebook, Instagram), Wydawnictwo oraz Meta Ireland Ltd. są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników stron Wydawnictwa w portalu społecznościowym. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień odnośnie współadministrowania Twoimi danymi są dostępne na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Dla danych osobowych, dla których razem z Meta Ireland Ltd. Wydawnictwo jest współadministratorem, głównym organem nadzorczym jest Irlandzka Komisja ds. Ochrony Danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach): https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz poprzez odpowiednie funkcjonalności poszczególnych serwisów,
 • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 • udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasze strony w portalach społecznościowych,
 • informowania o nas i o naszych produktach za pomocą postów, które umieszczamy na naszych stronach,
 • prowadzenia konkursów na naszych stronach,
 • udostępniania kodów rabatowych na produkty Wydawnictwa,
 • statystycznym, polegającym na prezentowaniu nam przez operatorów portali społecznościowych danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych osób obserwujących; dane prezentowane nam przez operatorów są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez operatorów Twoich zachowań na naszych stronach,
 • wykonania umowy na odległość poprzez umożliwienie Ci złożenia zamówienia na produkty Wydawnictwa za pośrednictwem naszej strony w portalu społecznościowym,
 • w przypadku laureatów konkursów, jeśli tak wynika z zasad konkursu, będziemy przetwarzali dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody,
 • w uzasadnionych przypadkach dane mogą być również przetwarzane w celu zapobiegania nadużyciom oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami portali społecznościowych, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczanie postów, informowanie o nas i naszych produktach, organizacji i prowadzeniu konkursów, analizie danych statystycznych związanych z naszymi stronami w serwisach społecznościowych oraz ich optymalizacji.

W przypadku organizacji konkursów podstawą prawną przetwarzania danych ich laureatów jest także art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw podatkowych, tj. konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe,
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
  • dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane,
  • zgłosiłeś uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub
  • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na konieczność zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym.
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie do przechowywania, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś. W przypadku gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania w takim zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@fiszki.pl. Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię o wydłużeniu i o jego przyczynach.

 • ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Link do strony internetowej Prezesa UODO: https://uodo.gov.pl/.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec operatorów poszczególnych portali społecznościowych, więcej informacji znajdziesz pod linkami:

Nie musisz przekazywać nam swoich danych, ale z uwagi na stosowane przez operatorów portali społecznościowych zasady, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post, będziemy widzieć Twoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz zdjęcie lub avatar.

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Wydawnictwa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane udostępnione są:

 • operatorom poszczególnych portali społecznościowych,
 • dostawcom narzędzi analitycznych i statystycznych.

Treści, które publicznie umieszczasz na stronach portali społecznościowych, będą dostępne dla innych użytkowników portali społecznościowych oraz będą publikowane z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.

W związku z powiązaniem operatorów portali społecznościowych z innymi spółkami obsługującymi użytkowników portali społecznościowych oraz ich współpracą z partnerami i podmiotami na całym świecie Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej EOG). Operatorzy portali społecznościowych deklarują, że w zakresie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki i pozostałych krajów spoza EOG wykorzystują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, a w stosownych przypadkach opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do określonych krajów.

Będziemy przetwarzać Twoje dane:

 • przez czas potrzebny na rozwiązanie Twojej sprawy zgłoszonej za pośrednictwem narzędzi udostępnianych przez portale,
 • przez czas obserwowania przez Ciebie naszych stron w portalach społecznościowych. W każdej chwili możesz usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w danym serwisie,
 • do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu w oparciu o Twoją szczególną sytuację oraz uznania go za zasadny, jednak nie dłużej niż przez czas obserwacji naszego profilu,
 • w przypadku konkursów – przez czas trwania konkursu i do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego. W przypadku gdy otrzymasz nagrodę, Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Chcemy Cię poinformować, że operatorzy portali społecznościowych korzystają z udostępnianych przez Ciebie danych w celu wyświetlania Ci dopasowanych reklam w serwisach społecznościowych lub poza nimi.

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce 13.05.2022 r.