Polityka prywatności

Prywatność oraz ochrona danych osobowych Klientów naszego sklepu oraz Użytowników naszego bloga są dla nas priorytetem, dlatego bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Dokładamy najwyższej staranności, aby dane osobowe Klientów i Użytkowników były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z polską Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie o sposobie zbierania i wykorzystywania danych osobowych, o podstawach prawnych przetwarzania danych oraz o prawach Klientów związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 1. Informujemy, że administratorem decydującym o sposobie wykorzystania danych osobowych Klientów sklepu fiszki.pl oraz Użytkowników serwisu blog.fiszki.pl jest Wydawnictwo Cztery Głowy Kuchta, Perczyński Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku, 80-255, przy ul. Topolowej 2/2 (zwane dalej „Wydawnictwem”), będące właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fiszki.pl oraz bloga edukacyjnego dostępnego pod adresem www.blog.fiszki.pl. Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@fiszki.pl, pod adresem pocztowym: Wydawnictwo Cztery Głowy sp.j., ul. Topolowa 2/2, 80-255 Gdańsk lub pod numerem telefonu: +48 58 341 60 48.

  W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych Klientów i Użytkowników oraz realizacją ich praw Klient lub Użytkownik może kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@fiszki.pl. Inspektorem ochrony danych w Wydawnictwie Cztery Głowy jest Karolina Krużewska-Ossowska.
 2. Dane osobowe Wydawnictwo pozyskuje w następujący sposób:
  1. w przypadku Klientów indywidualnych: otrzymuje je od Klienta podczas zakładania konta w sklepie, subskrypcji na newsletter, a także później – w związku z zakupami dokonywanymi przez Klienta w sklepie internetowym;
  2. w przypadku Klientów branżowych: otrzymuje je od Klienta lub Kontrahenta podczas zakładania konta w sklepie, subskrypcji na newsletter, a także – w związku z zakupami dokonywanymi przez Klienta w sklepie internetowym;
  3. W przypadku Użytkowników: otrzymuje je od Użytkownika podczas subskrypcji artykułów z bloga.
 3. Wydawnictwo przetwarza dane osobowe Klientów sklepu i Użytkowników bloga w celach:
  1. umożliwienia pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania zakupów, realizacji płatności, dostarczania zamówionego towaru, obsługi reklamacji dotyczących zakupionych produktów lub ich wysyłki;
  2. założenia konta Klienta i zarządzania nim, zapewnienia jego obsługi i rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych (np. problemów związanych z pobraniem produktów elektronicznych);
  3. kontaktowania się z Klientem w celach związanych ze świadczeniem usług;
  4. wysyłania artykułów;
  5. wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wydawnictwa, którym jest:
   • monitorowanie aktywności wszystkich Klientów i Użytkowników, obejmującej m.in. wyszukiwanie słów kluczowych, a także zarządzanie aktywnością Klientów w sklepie i Użytkowników na blogu;
   • dopasowywanie wyświetlanych reklam do potrzeb i zainteresowań Klientów (na podstawie uprzednio przeglądanych przez nich treści), dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach sklepu lub w ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Klientów w sklepie;
   • prowadzenie wobec Klientów i Użytkowników działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów lub usług bądź towarów podmiotów trzecich;
   • kontaktowanie się z Klientami i Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności – i za zgodą Klientów sklepu oraz Użytkowników bloga – przez pocztę elektroniczną oraz telefon;
   • prowadzenie profilu Wydawnictwa w portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Klientów sklepu i Użytkowników bloga o aktywności Wydawnictwa, prowadzeniu konkursów za pośrednictwem portalu społecznościowego, promowaniu Wydawnictwa, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook;
   • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
   • zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych Klientom drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania prawa oraz regulaminu sklepu, a także przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
   • analizowanie zainteresowań i potrzeb Klientów sklepu i Użytkowników bloga w celu wprowadzania ulepszeń w funkcjonowaniu sklepu i bloga zgodnie z wynikami analizy, a także rozszerzania oferty sklepu i treści na blogu;
   • obsługa propozycji, skarg, wniosków lub pytań przekazywanych przez Klientów w szczególności do Biura Obsługi Klienta, ale także do działu personalnego, produkcyjnego czy redakcji, oraz pytań lub uwag kierowanych do Wydawnictwa w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
   • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą wziąć udział Klienci;
   • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
   • prowadzenie analiz statystycznych;
   • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Wydawnictwo obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  6. podatkowych i rachunkowych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
  7. a także – za dodatkową zgodą Klientów lub Użytkowników – w celu:
   • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
   • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci lub Użytkownicy mogą wziąć udział.
 4. Wydawnictwo przetwarza dane osobowe:
  1. na podstawie wyrażonej przez Klientów lub Użytkowników zgody (podczas składania zamówienia, zapisywania się na newsletter bądź subskrypcji artykułów z bloga);
  2. w celu wykonania umowy, której Klienci są stroną (np. umowy zakupu), lub do podjęcia działań na żądanie Klienta (reklamacja, odpowiedź na pytanie dotyczące towaru lub usługi);
  3. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Wydawnictwie (wspomniane obowiązki rachunkowe i podatkowe);
  4. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wydawnictwo lub przez stronę trzecią (czyli działania dotyczące np. poprawy funkcjonalności sklepu, promocja marki, czy dostosowanie oferty i reklam do zainteresowań Klienta).
 5. W sklepie Wydawnictwa zbierane są następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko – w celu wysyłki zamówionego towaru i kontaktu z Klientem;
  2. adres wysyłki – w celu dostarczenia zamówionego towaru;
  3. numer telefonu – w celu umożliwienia firmom wysyłkowym poinformowania Klienta o awizacji wysłanego towaru za pomocą SMS. Aby potwierdzić zamówienie lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, np. braku towaru w magazynie, może się z Klientem kontaktować również pracownik Biura Obsługi Klienta.
  4. adres e-mail:
   • w celu zrealizowania zakupów produktów elektronicznych;
   • w celu wysłania Klientowi wiadomości związanych z obsługą zamówienia (złożenie zamówienia, potwierdzenie płatności, wysyłka zamówionego towaru, uzyskanie opinii zwrotnej dotyczącej realizacji zamówienia);
   • w celu wysyłki newslettera. Subskrybenci newslettera cyklicznie otrzymują drogą elektroniczną informację handlową;
  5. adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie);
  6. hasło dostępu do konta Klienta;
  7. dane firmy (np. NIP) w przypadku zamówień od Klientów branżowych.
 6. Podanie powyższych danych jest niezbędne do zawarcia i zrealizowania umowy zawartej z Klientem, a tym samym dostarczenia mu zamówionego towaru lub świadczenia usługi, a więc w następujących przypadkach:
  1. dokonanie zakupu w sklepie Wydawnictwa bez logowania do konta;
  2. założenie konta Klienta – te dane przechowywane są w bazie, aby ułatwić ponowne zakupy w sklepie internetowym Wydawnictwa;
  3. subskrypcja newslettera – jest dobrowolna i w każdej chwili można z niej zrezygnować.
 7. Zgodnie z przepisami prawa Wydawnictwo może wymagać od Klienta podania dodatkowych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Jednak poza tym wyjątkiem podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne i uzależnione od tego, w jakim zakresie Klient chce korzystać z usług sklepu. Niepodanie wyżej wymienionych danych osobowych będzie skutkować niemożliwością zawarcia umowy sprzedaży, a więc brakiem możliwości złożenia zamówienia w sklepie.
 8. Respektujemy wszystkie prawa Klientów i Użytkowników wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia przez Klienta lub Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Z uprawnień tych Klient lub Użytkownik może skorzystać, gdy:
  1. zauważy, że jego dane są niepoprawne lub niekompletne (Klient sklepu lub Użytkownik bloga może żądać sprostowania danych);
  2. uzna, że jego dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Wydawnictwo, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku (Klient lub Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych);
  3. uzna, że jego dane są nieprawidłowe, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie zechce ich usunięcia, w przypadku gdy dane nie są już potrzebne Wydawnictwu, ale mogą być potrzebne samemu Klientowi lub Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia swoich roszczeń, lub gdy wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Wydawnictwa są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu (we wszystkich tych przypadkach Klient lub Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych);
  4. przetwarzanie danych Klienta lub Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody lub umowy zawartej z Wydawnictwem i gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny (Klient lub Użytkownik może żądać przeniesienia danych).
  Każdy Klient lub Użytkownik chcący skorzystać z przysługujących mu uprawnień może skorzystać z właściwych zakładek w ustawieniach swojego konta w sklepie bądź przesłać e-mail na adres iod@fiszki.pl lub list polecony na adres korespondencyjny Wydawnictwa.
 9. Klientowi lub Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Wydawnictwo jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Klientowi lub Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy:
  1. przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub dla celów statystycznych, ale sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której Klient lub Użytkownik się znajduje;
  2. dane osobowe Klienta lub Użytkownika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, m.in. są w tym celu profilowane.
 11. Dane osobowe Klientów i Użytkowników Wydawnictwo udostępnia:
  1. podmiotom wspierającym je w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe oraz ubezpieczeniowe;
  2. podmiotom, które wykonują usługi konsultingowe lub audytowe;
  3. podmiotom wspomagającym obsługę Klientów sklepu i Użytkowników bloga;
  4. zewnętrznym dostawcom usług marketingowych, którzy wspierają Wydawnictwo w dostarczaniu wiadomości marketingowych oraz realizacji kampanii promocyjnych, w tym w wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach znajdujących się w koszyku. Jednym z takich dostawców jest spółka Ve Global UK Limited. Polityka prywatności spółki Ve wraz z informacją na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych znajduje się tutaj;
  5. zewnętrznym usługodawcom, którzy wspierają Wydawnictwo w dostosowywaniu prezentowanych na stronie treści do Państwa potrzeb, w tym w doborze prezentowanych Państwu produktów, promocji oraz ofert. Jednym z takich usługodawców jest spółka Ve Global UK Limited. Polityka prywatności spółki Ve wraz z informacją na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych znajduje się tutaj;
  6. zewnętrznym usługodawcom, który wspierają Wydawnictwo w realizacji spersonalizowanych internetowych kampanii reklamowych. Jednym z takich usługodawców jest spółka Ve Global UK Limited. Polityka prywatności spółki Ve wraz z informacją na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych znajduje się tutaj.
 12. Wydawnictwo może też przekazać dane osobowe Klientów i Użytkowników organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 13. Wydawnictwo przechowuje dane osobowe Klientów i Użytkowników:
  1. przez czas obowiązywania umów z nimi zawartych, a także po ich zakończeniu w celach:
   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
   • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
   • statystycznych i archiwizacyjnych;
   • umożliwienia Klientom nieograniczonego w czasie pobierania zakupionych produktów elektronicznych;
  2. dla celów marketingowych – do momentu wycofania zgody przez Klienta lub Użytkownika;
  3. w przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klient lub Użytkownik może wziąć udział – przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród;
  4. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – przez okres, w którym Wydawnictwo zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 14. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 15. Dane osobowe Klientów sklepu i Użytkowników bloga będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Wydawnictwo polega na przetwarzaniu danych Klientów i Użytkowników (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Klientach i Użytkownikach, w szczególności do analizy ich osobistych preferencji oraz zainteresowań lub prognoz ich dotyczących.
 16. Wydawnictwo będzie regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa danych Klientów i Użytkowników.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce 01.04.2020 r.