Regulamin aplikacji mobilnej FISZKI GO

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z „aplikacji mobilnej FISZKI GO” (dalej: „FISZKI GO”).
 2. FISZKI GO jest zarządzana przez Wydawnictwo Cztery Głowy Kuchta, Perczyński Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku, 80-255, przy ul. Topolowej 2/2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790601, NIP: 9491857699, REGON: 152127458, reprezentowaną przez Jacka Perczyńskiego (dalej: „Usługodawca”).
 3. FISZKI GO skierowana jest do osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność prawną, odwiedzającej lub korzystającej z FISZKI GO (dalej: „Klient”).
 4. Przedmiotem działalności FISZKI GO jest udostępnianie Klientowi oferty Usługodawcy oraz umożliwienie mu przeglądania oferty, dokonywania zakupu oraz korzystania z zakupionych treści cyfrowych (dalej: „Produkty”) w celach niekomercyjnych. W rozumieniu Regulaminu przez Produkty należy rozumieć kursy zawierające materiały tekstowe (fiszki) oraz dźwiękowe (nagrania audio treści fiszek) możliwe do odtworzenia na odpowiednim urządzeniu.
 5. Przeglądanie oferty FISZKI GO nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia w FISZKI GO możliwe jest tylko dla zarejestrowanych Klientów. Rejestracja w FISZKI GO oznacza założenie konta Klienta (dalej: „Konto Klienta”).
 6. Dla FISZKI GO mogą być wydawane okresowe aktualizacje. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania FISZKI GO, wymagane będzie zainstalowanie tych aktualizacji przez Klientów FISZKI GO.
 7. W celu skorzystania z FISZKI GO Klient musi ją pobrać na swoje urządzenie przenośne (smartfon, tablet). W celu pobrania, zainstalowania i korzystania z FISZKI GO na urządzeniu przenośnym Klient musi posiadać dostęp do Internetu.
 8. FISZKI GO jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na kompatybilne urządzenia przenośne w sklepie Google Play oraz w sklepie App Store.
 9. Przeglądanie oferty FISZKI GO nie podlega opłacie. Oferta FISZKI GO może ulegać zmianie. Koszty ponoszone przez Klienta są związane z nabywaniem Produktów i prawem korzystania z nich na własny użytek w celach prywatnych i nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Klient korzysta z FISZKI GO (Klient ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdego Produktu).
 10. Klient może w dowolnym momencie odinstalować FISZKI GO ze swojego urządzenia przenośnego. Odinstalowanie FISZKI GO nie jest równoznaczne z usunięciem Konta Klienta. Zasady usunięcia Konta Klienta opisane zostały w § 2 niniejszego Regulaminu.
 11. Rozliczenia transakcji realizowanych poprzez FISZKI GO przeprowadzane są za pośrednictwem sklepów Google Play i App Store – zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty, dostępnymi pod adresami: https://support.google.com/googleplay/?hl=pl#topic=3364264 oraz https://support.apple.com/pl-pl/billing.
 1. Rejestracja jest równoznaczna z założeniem Konta Klienta, które umożliwia zakup Produktów i korzystanie z nich. Zakupione Produkty będą widoczne na ekranie „Moje Fiszki” w zakładce „Kupione” oraz na ekranie „Katalog” (z oznaczeniem „Kupione”).
 2. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne.
 3. Konto Klienta zakładane jest na czas nieokreślony.
 4. Posiadanie Konta Klienta umożliwia Klientowi korzystanie z promocji.
 5. W celu założenia Konta Klienta należy wpisać na ekranie rejestracji adres e-mail oraz hasło i zaakceptować niniejszy Regulamin. Po kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się” proces rejestracji Konta Klienta zostaje zakończony (o czym Klient zostaje poinformowany odpowiednim komunikatem).
 6. Dokonanie rejestracji i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie przez Klienta z FISZKI GO umowy o świadczenie usługi elektronicznej (dalej: „Umowa”).
 7. Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy. Odmowa założenia Konta Klienta na rzecz danego Klienta może nastąpić tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu lub odmowy podania przez Klienta niezbędnych danych rejestracyjnych lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych.
 8. Klient ma możliwość przeglądania oferty FISZKI GO oraz korzystania z produktu demonstracyjnego bez rejestracji, jako gość, ale wymaga to zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Każdorazowe logowanie się do Konta Klienta odbywa się poprzez wprowadzenie danych (adresu e-mail oraz hasła) podanych w formularzu rejestracyjnym.
 10. Klient może w każdym momencie zmienić hasło do logowania, korzystając z opcji „Zmień hasło” dostępnej w panelu „Moje konto”. W przypadku, gdy Klient zapomni hasła, może je odzyskać, korzystając z opcji resetowania hasła dostępnej na ekranie logowania.
 11. Klient może również zmienić adres e-mail służący do logowania. W tym celu należy wysłać prośbę o zmianę adresu e-mail do Usługodawcy na adres app@fiszki.pl.
 12. Klient nie jest uprawniony do sprzedawania i udostępniania swojego Konta osobom trzecim. Zwłaszcza hasło stanowi informację poufną i Klient zobowiązuje się do zachowania go w tajemnicy.
 13. W każdym momencie Klient może usunąć swoje Konto Klienta, korzystając z opcji „Usuń konto” dostępnej w panelu „Moje konto”. Z tytułu usunięcia Konta Klienta nie są pobierane żadne opłaty.
 14. Usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie i jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem, co skutkuje nieodwracalną utratą dostępu do zakupionych wcześniej Produktów.
 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt pozbawiony wad.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Klienta lub dostępu do Produktu w przypadku włamania lub podejrzenia włamania się na Konto Klienta. Wówczas Usługodawca może zażądać od Klienta dokonania zmiany hasła do logowania do Konta Klienta. Po zmianie hasła Klient natychmiast odzyska dostęp do Konta Klienta.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia lub usunięcia Konta Klienta w przypadku rażących naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu lub próby działania na szkodę Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wypełnienie warunków Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Usługodawcy, takich jak zaniechania operatorów energii elektrycznej, dostawców łączy i operatorów telekomunikacyjnych.
 1. Wszystkie ceny Produktów oferowanych w FISZKI GO są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podawane są w złotych polskich.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w cenach Produktów.
 3. Zmiany ceny przez Usługodawcę nie ma wpływu na zamówienie złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Usługodawca może przeprowadzać akcje promocyjne i wyprzedaże swoich Produktów.
 5. Promocje w FISZKI GO nie łączą się, chyba że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 6. Promocje mogą być prowadzone przez określony czas lub do wyczerpania puli Produktów promocyjnych lub do odwołania.

Zasady składania i warunki realizacji zamówień za pośrednictwem sklepów Google Play i App Store są dostępne pod adresami: https://support.google.com/googleplay/answer/1061913?hl=pl&ref_topic=3364264 oraz https://support.apple.com/pl-pl/HT202023.

Zasady odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem sklepów Google Play i App Store są dostępne są pod adresami: https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?hl=pl&ref_topic=3364671 oraz https://support.apple.com/pl-pl/HT204084.

 1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania FISZKI GO lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient może kierować na adres e-mail: app@fiszki.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać adres e-mail, na które założone zostało Konto Klienta, oraz przyczynę reklamacji i treść żądania.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Usługodawca powiadomi Klienta składającego reklamację pocztą elektroniczną na adres, z którego Klient zgłosił reklamację.
 4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Wydawnictwo Cztery Głowy Kuchta, Perczyński Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku, ul. Topolowa 2/2, 80-255 Gdańsk.
 2. Klient może skontaktować się z Administratorem w przypadku pytań dotyczących Konta Klienta, sposobu działania FISZKI GO lub w celu uzyskania pomocy, pisząc na adres e-mail: app@fiszki.pl.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego Klient może zwracać się z pytaniami dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych, pisząc na adres e-mail: iod@fiszki.pl.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta podane przez niego w procesie zakładania Konta Klienta w celu korzystania z usług świadczonych przez Administratora, w tym umożliwienia rejestracji i korzystania z FISZKI GO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność przetwarzania danych do wykonania Umowy z Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest także prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykrywaniu nadużyć i przeciwdziałaniu im, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami oraz dla celów statystycznych i wewnętrznego raportowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest także niezbędność do wykonania obowiązku prawnego dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. W przypadku posiadaczy urządzeń przenośnych, pobierających FISZKI GO ze sklepu Google Play, Administrator przetwarza:
  1. Adres e-mail przekazany przez Klienta, który jest zbierany w celu uwierzytelnienia Klienta przy logowaniu oraz umożliwia Klientowi dostęp do zakupionych Produktów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania Umowy z Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Historię zakupów Klienta zbieraną w celu zapewnienia prawidłowej obsługi związanej z zakupionymi przez Klienta Produktami oraz w celu ewentualnej podmiany omyłkowo zakupionych przez Klienta Produktów. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność do wykonania Umowy z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. Dane o historii wyszukiwania w FISZKI GO przez Klientów zbierane w celu analizowania potrzeb i zachowania Klientów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest analiza skuteczności istniejących funkcji FISZKI GO oraz zainteresowań Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Dane z dziennika awarii FISZKI GO zainstalowanej na urządzeniu Klienta. Mogą to być na przykład: liczba przypadków awarii FISZKI GO, zrzuty stosu lub inne informacje związane z awariami. Dane te są zbierane w celu zbierania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z FISZKI GO oraz jaka jest jej wydajność, np. żeby dowiadywać się, ilu użytkowników używa określonej funkcji, monitorować stan FISZKI GO, rozpoznawać i naprawiać błędy lub awarie albo zwiększać wydajność FISZKI GO. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest analiza skuteczności istniejących funkcji FISZKI GO oraz minimalizowanie awarii FISZKI GO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Informacje o wydajności FISZKI GO. Mogą to być na przykład: żywotność baterii, czas wczytywania, czas oczekiwania, liczba klatek lub diagnostyka techniczna. Dane te są zbierane w celu uzyskania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z FISZKI GO oraz jaka jest jej wydajność, np. żeby dowiadywać się, ilu użytkowników używa określonej funkcji, monitorować stan FISZKI GO, rozpoznawać i naprawiać błędy lub awarie albo zwiększać wydajność FISZKI GO. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest analiza skuteczności istniejących funkcji FISZKI GO oraz minimalizowanie awarii FISZKI GO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. Inne dane dotyczące wydajności FISZKI GO, zbierane w celu uzyskania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z FISZKI GO oraz jaka jest jej wydajność, np. żeby dowiadywać się, ilu użytkowników używa określonej funkcji, monitorować stan FISZKI GO, rozpoznawać i naprawiać błędy lub awarie albo zwiększać wydajność FISZKI GO. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest analiza skuteczności istniejących funkcji FISZKI GO oraz minimalizowanie awarii FISZKI GO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. W przypadku posiadaczy urządzeń przenośnych, pobierających FISZKI GO ze sklepu App Store, Administrator przetwarza:
  1. Adres e-mail przekazany przez Klienta, który jest zbierany w celu uwierzytelnienia Klienta przy logowaniu oraz umożliwia Klientowi dostęp do zakupionych Produktów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania Umowy z Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Dane o urządzeniu przenośnym Klienta, które jest zbierane tylko w przypadku dobrowolnego zgłoszenia błędu przez Klienta w celu poprawy stabilności działania FISZKI GO, usunięciu błędów oraz zapewnienia wsparcia i profesjonalnej obsługi Klienta. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest minimalizowanie awarii FISZKI GO i działania podjęte na prośbę Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Historię zakupów Klienta zbieraną w celu zapewnienia prawidłowej obsługi związanej z zakupionymi przez Klienta Produktami oraz w celu ewentualnej podmiany omyłkowo zakupionych przez Klienta Produktów. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność do wykonania Umowy z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. Dane o historii wyszukiwania w FISZKI GO przez Klientów w celu analizowania potrzeb i zachowania Klientów. Dane te nie są przypisane do konkretnego Klienta, a podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest analiza skuteczności istniejących funkcji FISZKI GO oraz zainteresowań Klientów. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Dane o awariach FISZKI GO zbierane w celu uwierzytelniania Klienta, włączania funkcji, zapobiegania oszustwom, wdrażania środków bezpieczeństwa, zapewnienia dostępności serwera, minimalizowania ryzyka awarii, poprawy skalowalności i wydajności oraz obsługi Klienta. Dane te nie są powiązane z tożsamością Klienta FISZKI GO i nie są wykorzystywane w celu śledzenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest analiza skuteczności istniejących funkcji FISZKI GO oraz minimalizowanie awarii FISZKI GO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. Dane o wydajności FISZKI GO w zakresie czasu wczytywania, czasu oczekiwania, częstotliwości zawieszania, żywotności baterii. Dane te są zbierane w celu uwierzytelniania Klienta, włączania funkcji, zapobiegania oszustwom, wdrażania środków bezpieczeństwa, zapewnienia dostępności serwera, minimalizowania ryzyka awarii, poprawy skalowalności i wydajności oraz obsługi Klienta. Dane te nie są powiązane z tożsamością Klienta FISZKI GO i nie są wykorzystywane w celu śledzenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest analiza skuteczności istniejących funkcji FISZKI GO oraz minimalizowanie awarii FISZKI GO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  7. Inne dane gromadzone na potrzeby pomiaru diagnostyki technicznej związanej z FISZKI GO. Dane te są zbierane w celu uwierzytelniania Klienta, włączania funkcji, zapobiegania oszustwom, wdrażania środków bezpieczeństwa, zapewnienia dostępności serwera, minimalizowania ryzyka awarii, poprawy skalowalności i wydajności oraz obsługi Klienta. Dane te nie są powiązane z tożsamością Klienta FISZKI GO i nie są wykorzystywane w celu śledzenia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest analiza skuteczności istniejących funkcji FISZKI GO oraz minimalizowanie awarii FISZKI GO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. FISZKI GO zbiera informacje nieosobowe w zakresie typu i modelu urządzenia oraz technicznych informacji o użytkowniku. FISZKI GO może zbierać pliki cookies zawierające wymienione informacje w celu prawidłowego funkcjonowania oraz usprawnienia działania FISZKI GO.
 10. Dane osobowe Klienta będą udostępniane operatorom FISZKI GO, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.
 11. Z uwagi na udostępnianie danych osobowych Klienta operatorom FISZKI GO dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i innych państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako: EOG). Operatorzy deklarują, że w zakresie przekazywania danych do USA i pozostałych krajów spoza EOG wykorzystują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, a w stosownych przypadkach opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do określonych krajów.
 12. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres korzystania z FISZKI GO oraz przez okres trwania Umowy. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej Umowy – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora lub do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 13. Klientowi przysługują liczne prawa. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się drogą e-mailową na adres: iod@fiszki.pl. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 14. Administrator podejmuje niezbędne działania, zapewniające poziom bezpieczeństwa adekwatny do potencjalnych zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, mających zabezpieczyć dane Klienta przed ich utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, utratą poufności lub modyfikacji.
 1. Regulamin jest dostępny w FISZKI GO na ekranie „Więcej”, w zakładce „Informacje prawne”.
 2. Nazwa „FISZKI GO”, koncepcja aplikacji, wygląd graficzny oraz produkty w niej zamieszczone są własnością Wydawnictwa Cztery Głowy sp.j. i podlegają ochronie prawnej.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby aplikacja FISZKI GO działała bez żadnych zakłóceń, a świadczone usługi były na najwyższym poziomie, ale nie wyklucza sytuacji czasowego zawieszenia działalności aplikacji FISZKI GO w celu przeprowadzenia działań konserwacyjnych, przeglądu lub w przypadku modernizacji lub awarii systemu. Usługodawca, w miarę możliwości, będzie dokonywał ewentualnego zawieszenia działalności FISZKI GO w godzinach nocnych.
 4. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o ile nie wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie ewentualnego sporu między nim a Usługodawcą, zwracając się między innymi do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów). Informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy przez Klienta znajdują się także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 6. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Klientem sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z następujących przyczyń: zmiana funkcjonalności lub rozbudowa FISZKI GO, w tym dodanie nowych usług; konieczność usunięcia błędów językowych lub nieścisłości, które ewentualnie mogą wystąpić w Regulaminie; zmiana danych teleadresowych, nazw lub linków zamieszczonych w Regulaminie; poprawa obsługi Klienta; zmiana warunków technicznych usług lub sposobów zawierania umów; konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, wytycznych, interpretacji, postanowień, decyzji i nakazów uprawnionych władz lub niezbędność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, które nakazują modyfikację postanowień Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem.
 8. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną udostępnione w FISZKI GO z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem w stosunku do dnia wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie komunikatu w FISZKI GO.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.